اخبار و رويدادها: اطلاعیه فرآیند برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا

اطلاعیه فرآیند برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۶- ۱۱:۴۵:۰۳پيرو آيين نامه جامع آموزشي دوره دكترا ( پيوست جلسه چهارم شوراي دانشگاه مورخ 95/10/19 ) موارد زير را جهت برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا به اطلاع مي رساند.

اطلاعیه فرآیند برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا

به اطلاع می رساند  پيرو آيين نامه جامع آموزشي دوره دكترا ( پيوست جلسه چهارم شوراي دانشگاه مورخ 95/10/19 ) موارد زير را جهت برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكترا به اطلاع مي رساند.

1 -  ارزيابي جامع سه بار در سال در بازه هاي زماني آبان ماه، اسفند ماه و ارديبهشت ماه هر سال تحصيلي برگزار مي گردد.

2- برنامه ريزي برگزاري آزمون ، انتخاب دروس و اساتيد طراح سوال 3 تا 4 ماه قبل از برگزاري هر دوره آزمون توسط شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده عمران انجام ميگردد لذا لازم است اسامي دانشجويان دكتراي واجد شرايط شركت در هر دوره آزمون در ابتداي ترم قبل ازبرگزاري آزمون ( حداقل 6 ماه قبل از برگزاري آزمون ) توسط اساتيد راهنماي مربوطه به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ارسال گرديده تا امكان برنامه ريزي براي شوراي تحصيلات تكميلي فراهم گردد.

3-  دانشجويان دكتراي متقاضي شركت در هر دوره آزمون جامع لازم است يك ماه زودتر از از برگزاري آزمون هماهنگي لازم را با تحصيلات تكميلي دانشكده عمران انجام دهند.

4- دانشجويان دكتراي متقاضي شركت در هر دوره آزمون جامع موظف هستند درخواست شركت در هر دوره آزمون جامع را از طريق سامانه آموزشي در مهلت مقرر ( حداقل 15 روز زودتر)ثبت نموده و مجوزهاي لازم را از دانشكده و تحصيلات تكميلي دانشگاه اخذ نمايند.

5- پيگيري تمام موارد فوق جهت برنامه ريزي انجام آزمون ( تاييديه درخواست شركت در آزمون  و دروس مصوب آزمون در صورتجلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده عمران )به عهده استاد راهنماي مربوطه و اخذ مجوز هاي لازم جهت شركت درهر دوره آزمون جامع به عهده دانشجوي دكتراي متقاضي شركت در آزمون مي باشد.

بديهي است عدم رعايت موارد فوق ، عدم برنامه ريزي به موقع وعدم اخذ مجوز هاي مربوطه در زمان مقرر به معني انصراف دانشجوي دكترا  از شركت در هر دوره آزمون تلقي گرديده و شركت دانشجوي دكتراي متقاضي در آزمون آن دوره به هيچ وجه امكان پذير نخواهد بود.

12345