اخبار و رويدادها: دانشجويان متقاضي افزايش سنوات نيمسال

دانشجويان متقاضي افزايش سنوات نيمسال
شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۶- ۱۲:۰۳:۵۵دانشجويان كارشناسي ارشد متقاضي افزايش سنوات نيمسال هفتم ودانشجويان دكتري متقاضي افزايش سنوات نيمسال دوازدهم

با عنايت به مصوبات يكصد و هفتاد و هشتمين جلسه  كميسيون موارد خاص  دانشگاه مورخ 96/11/23 مقرر گرديد:

 دانشجويان كارشناسي ارشد كه متقاضي افزايش سنوات نيمسال هفتم بوده و دانشجويان دكتري كه متقاضي افزايش سنوات نيمسال دوازدهم بوده و تقاضاي ايشان براي تصميم گيري نهايي به كميسيون استان ارجاع شده است چنانچه با نظر استاد راهنما و تاييد دانشكده امكان دفاع در نيمسال جاري(3962) را دارند مي توانند با در دست داشتن  مجوز كتبي استاد راهنما مبني بر قادر بودن دانشجو در دفاع براي نيمسال جاري و برگه انتخاب واحد با تاييد دانشكده  و مهر امور مالي به تحصيلات تكميلي مراجعه و پس از تكميل فرم تعهد بصورت مشروط ادامه تحصيل دهند. مراتب جهت استحضار و اطلاع رساني دقيق به اساتيد و دانشجويان آن دانشكده اعلام مي گردد. 

 

                                                                     آموزش تحصیلات تکمیلی دانشکده عمران


12345