اخبار و رويدادها: دانشجویان ممتاز دانشکده معماری و شهرسازی
ورود به سايت

دانشجویان ممتاز دانشکده معماری و شهرسازی
سه شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۶- ۱۴:۴۴:۵۶دانشجویان ممتاز دانشکده معماری و شهرسازیدانشجویان ممتاز دانشکده به تفکیک ورودی:ورودی سال 1393(کارشناسی)

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل ترم گذشته:

1-       خانم سمیه خجسته با معدل 18.18 

2-       خانم ساینا گرگانی با معدل 18.13

3-       خانم عاطفه امینی با معدل 17.88

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل کل:

1-      خانم مهدیه سادات مهاجران با معدل 18.34

2-      خانم سمیه خجسته با معدل 17.84

3-      آقای سجاد محمدعلی کرد با معدل 17.44

 

ورودی سال 1394(کارشناسی)

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل ترم گذشته:

1-      خانم فاطمه محمدیان دستجردی با معدل 18.75

2-      خانم ساجده خداوردی با معدل 18.65

3-      خانم نگار صلاحی با معدل 18.53

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل کل:

1-      آقای محمدامین یادگاری با معدل 18.56

2-      خانم محبوبه طبسی با معدل 18.09

3-      خانم مبینا سادات حسینی با معدل 17.69

 

ورودی سال 1395(کارشناسی)

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل ترم گذشته:

1-      خانم فائزه مهرابی با معدل 19.03

2-      آقای سینا خرقانی با معدل 18.33

3-      خانم زهرا ابوالقاسمی با معدل 18.13

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل کل:

1-      خانم فرشته عاطفی پور با معدل 17.23

2-      خانم فائزه مهرابی با معدل 17.22

3-      آقای امید کسمایی با معدل 17.10

 

ورودی سال 1395(کارشناسی ارشد)

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل ترم گذشته:

1-      آقای علیرضا خوشدست با معدل 19.08

2-      خانم ساجده مقیمی با معدل 18.67

3-      آقای پدرام علی بیگی با معدل 18.50

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل کل:

1-      آقای علیرضا خوشدست با معدل 18.69

2-      آقای پدرام علی بیگی با معدل 17.85

3-      خانم مهسا اکبری با معدل 17.50

 

ورودی سال 1396(کارشناسی)

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل کل:

1-      خانم زیبا قدیمی با معدل 19.25

2-      خانم سپند مینو فاضلی با معدل 18.48

3-      خانم شهربانو افشاری با معدل 18.39

 

ورودی سال 1396(کارشناسی ارشد)

 

رتبه 1 تا 3 بر اساس معدل کل:

1-      آقای محمدرضا مروتی با معدل 17.50

2-      آقای محمد نقدی با معدل 17.50

3-      خانم شهرزاد طالب صفا با معدل 17.30

4-      خانم نسرین السادات آقایان با معدل 17.20

 

 

 

 

 

    

 

 

12345