اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | کارگاه رفتار سازمانی | همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

گزارش تصویری | کارگاه رفتار سازمانی | همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶- ۱۴:۲۳:۲۲گزارش تصویری | کارگاه رفتار سازمانی | همایش ملی رویکردهای نوین آمایش سرزمین در ایران

12345