اخبار و رويدادها: فرايند درخواست افزايش سنوات نيمسال ششم دانشجويان كارشناسي ارشد

فرايند درخواست افزايش سنوات نيمسال ششم دانشجويان كارشناسي ارشد
دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۶- ۱۲:۲۱:۰۴

فرايند درخواست افزايش سنوات نيمسال ششم دانشجويان كارشناسي ارشد

بررسي و تاييد افزايش سنوات اين قبيل دانشجويان

به اطلاع  مي رساند با توجه به تفويض اختيار كميسيون موارد خاص دانشگاه به شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ها مطابق تبصره ماده 16 آئين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد به بعد، جهت ادامه تحصيل در نيمسال ششم، دانشجويان مي بايستي از طريق سيستم آموزشي گلستان- پيشخوان خدمت-درخواست برسي مشكلات آموزشي،  نسبت به ثبت درخواست ادامه تحصيل و تمديد سنوات  خود اقدام نمايند.

لذا بررسي و تاييد افزايش سنوات اين قبيل دانشجويان با شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده ها بوده و نيازي به ارجاع درخواست ها به كميسيون موراد خاص دانشگاه نمي باشد.

ضمناً به پيوست راهنماي مربوطه و فرايند نحوه درخواست دانشجو از طريق سيستم آموزشي گلستان نيزجهت بهره برداري و اطلاع رساني به دانشجويان آن دانشكده ارسال مي گردد. 

12345