اخبار و رويدادها: کاگاه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود

کاگاه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶- ۰۹:۲۹:۳۶

کاگاه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود

به همت دانشکده فیزیک کارگاه دو روزه اسپکتروسکوپی، طراحی اپتیکی ولیزر درپزشکی در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

11

12345