اخبار و رويدادها: برگزاری کارگاه آموزشی طبقه بندی و خوشه بندی درعلوم زمین

برگزاری کارگاه آموزشی طبقه بندی و خوشه بندی درعلوم زمین
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶- ۱۵:۱۹:۵۴

برگزاری کارگاه آموزشی طبقه بندی و خوشه بندی درعلوم زمین

مرکز آموزش های آزاد دانشگاه صنعتی شاهرود کارگاه آموزشی طبقه بندی و خوشه بندی درعلوم زمین را درتاریخ های 25 الی 26 آبان ماه برگزار می نماید.

Download_2

12345