اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | نشست هم انديشي اساتيد دانشگاه صنعتي شاهرود با موضوع بررسي مسائل متقابل ايران،آمريكا

گزارش تصویری | نشست هم انديشي اساتيد دانشگاه صنعتي شاهرود با موضوع بررسي مسائل متقابل ايران،آمريكا
شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶- ۲۰:۰۶:۴۳گزارش تصویری | نشست هم انديشي اساتيد دانشگاه صنعتي شاهرود با موضوع بررسي مسائل متقابل ايران،آمريكا

12345