اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید پرفسور خاقانی از دانشگاه صنعتی شاهرود و پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بازدید پرفسور خاقانی از دانشگاه صنعتی شاهرود و پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶- ۱۵:۵۱:۵۹گزارش تصویری | بازدید پرفسور خاقانی از دانشگاه صنعتی شاهرود و پردیس آموزشی معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

12345