اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | همایش پیاده روی خانوادگی خانواده دانشگاه صنعتی شاهرود در پردیس آموزشی معدن دانشگاه

گزارش تصویری | همایش پیاده روی خانوادگی خانواده دانشگاه صنعتی شاهرود در پردیس آموزشی معدن دانشگاه
یکشنبه ۷ آبان ۱۳۹۶- ۱۱:۰۰:۴۰گزارش تصویری | همایش پیاده روی خانوادگی خانواده دانشگاه صنعتی شاهرود در پردیس آموزشی معدن دانشگاه

12345