اخبار و رویدادها: آگهي مناقصه واگذاري فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی،نظارتی و اداره خوابگاههای استیجاری دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهي مناقصه واگذاري فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی،نظارتی و اداره خوابگاههای استیجاری دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۶- ۱۳:۱۷:۰۱آگهي مناقصه واگذاري فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی،نظارتی و اداره خوابگاههای استیجاری دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهي مناقصه واگذاري فعالیتهای پشتیبانی ،خدماتی،نظارتی  و اداره خوابگاههای استیجاری دانشگاه صنعتی شاهرود  

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام امور خدمات جهت سرویس دهی به دانشجویان خوابگاههای استیجاری در زمینه های اسکان،اداره خوابگاهها ،تامین امنیت و حراست از خوابگاه وانجام امور نظافت از تاريخ 1/7/1396 (ابتداي مهر ماه) لغايت 31/6/1397 (پايان شهریور ماه1397) از طريق مناقصه به پيمانكار حقوقي واجد شرايط با رعايت مقررات عمومي دولت واگذار نمايد. 

لذا از كليه متقاضيان داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن به فایل های زیر مراجعه نمایید:

پيوست 1شرايط مناقصه امور خدمات عمومی

پيوست 2 فهرست كارهاي اجرايي مورد نظر و شرايط مورد نظر خدمات عمومی

پيوست شماره 3 (1)

فرم تقاضاي شركت در مناقصه (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12345