اخبار و رویدادها: آگهی مناقصه یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر ونگهداری

آگهی مناقصه یک مرحله ای واگذاری کلیه امور مربوط به تعمیر ونگهداری
سه شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۶- ۱۲:۳۷:۳۰آگهي مناقصه عمومي يك مرحله ای واگذاری كليه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی، ‌برقي و فاضلاب دانشگاه صنعتی شاهرود و واحدهاي تابع

دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد انجام كليه امور مربوط به تعمیر و نگهداری سيستم های تاسيسات مكانيكی، برقی و فاضلاب خود را از تاريخ 1396/07/01 لغايت 1397/07/01 از طريق مناقصه ‌به پيمانكار حقوقی واجد شرايط با رعايت آئين نامه مالی و معاملاتی دانشگاه واگذار  نمايد .

  لذا از كليه متقاضيان دارای تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن از تاريخ آگهی بمدت حداكثرده روز در ساعات اداری به حوزه عمرانی دانشگاه واقع در بلوار دانشگاه – پرديس مهندسی و فناوری های نوين مراجعه نمايند.

ضمناً مبلغ ضمانت نامه بانکی جهت شرکت در مناقصه به میزان سیصد میلیون ریال اعلام می گردد.

لازم به ذکر است هزینه آگهی از برنده مناقصه دریافت می گردد.

تلفن تماس : 32300320-023  و  3-32300252-023

 

حوزه عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345