اخبار و رويدادها: سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند
شنبه ۳ تیر ۱۳۹۶- ۱۱:۲۸:۲۸

سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند

سومین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم های هوشمند در تاریخ 29 الی 30 آذر ماه 1396 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد.

http://icspis.shahroodut.ac.ir

12345