اخبار و رويدادها: اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴- ۱۴:۲۰:۳۸اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی- 25 تا 27 بهمن ماه 1394

 اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی-  25 تا 27 بهمن ماه 1394 برگزار می گردد.

وبسایت: http://hmmu1.ndri.ir/Sites/2/47/home.html
12345