اخبار و رويدادها: آخرین لیست اعلام شده نشریات نامعتبر و جعلی - شهریور 94

آخرین لیست اعلام شده نشریات نامعتبر و جعلی - شهریور 94
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴- ۱۴:۱۴:۵۸آخرین لیست اعلام شده نشریات نامعتبر و جعلی - شهریور 94 منتشر شد


آخرین لیست نشریات نامعتبر و جعلی(شهریور 1394) از طریق دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر گردید.

وبسایت: http://www.msrt.ir/fa/rppc/Pages/Files/InvalidForeignPublications.aspx
12345