اخبار و رويدادها: اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴- ۱۲:۰۰:۳۶اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای علم و فناوری

اولین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای علم و فناوری در تاریخ 94/8/19 در تهران برگزار می گردد.

مهلت ارسال چکیده+اصل مقاله: 94/7/30

وبسایت: http://stconf.ir/fa/
12345