اخبار و رويدادها: ارائه مقاله در کنفرانس های علمی معتبر جهت اخذ نمره در جلسه دفاع

ارائه مقاله در کنفرانس های علمی معتبر جهت اخذ نمره در جلسه دفاع
شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۳- ۰۹:۴۷:۰۴ارائه مقاله در کنفرانس های علمی معتبر جهت اخذ نمره در جلسه دفاع می بایست قبل از روز دفاع باشد.

به اطلاع دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می رساند مطابق با آیین نامه داخلی جدید صورتجلسات دفاع از پایان نامه ارشد، تاریخ ارائه مقاله در کنفرانس های علمی معتبر جهت اخذ نمره در جلسه دفاع حتما می بایست قبل از روز دفاع باشد و صرف پذیرش مقاله جهت ارایه، حتی اگر کنفرانس قبل از فرجه یک ماهه تحویل پایان نامه برگزار گردد، مورد قبول نمی باشد.

12345