اخبار و رويدادها: انتصابات جدید در گروه های آموزشی دانشگاه شاهرود
ورود به سايت

انتصابات جدید در گروه های آموزشی دانشگاه شاهرود
دوشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۲- ۰۹:۵۴:۰۶دکتر علی مرادزاده رئیس دانشگاه شاهرود طی احکام جداگانه ای مدیران گروه های آموزشی ریاضی محض، ریاضی کاربردی، رباتیک و زراعت را منصوب کرد.

دکتر مهدی قوتمند جزی به سمت مدیر گروه ریاضی کاربردی و آمار، دکتر سید حیدر جعفری به سمت مدیر گروه ریاضی محض، دکتر مسعود مهدی زاده رخی به عنوان مدیر گروه رباتیک و دکتر حسن مکاریان به سمت مدیر گروه زراعت منصوب شدند.

در بخشی ازاین احکام آمده است: با عنایت به بند «ب» ماده «8» آئین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و پیشنهاد ریاست دانشکده به موجب این ابلاغ به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه منصوب می‌شوید تا بر اساس آئین نامه فوق نسبت به انجام وظایف محوله زیر نظر ریاست دانشکده اقدام نمایید. 

همچنین طی نامه ای از زحمات و تلاش های دکتر مهدی ایرانمنش در مدت تصدی مدیریت گروه ریاضی محض، دکتر محمد آرشی در مدت تصدی گروه ریاضی کاربردی، دکتر سیدعلی سلیمانی ایوری در مدت تصدی مدیریت گروه رباتیک و دکتر شاهرخ قرنجیک در مدت تصدی مدیریت گروه زراعت تقدیر و تشکر گردید.

12345