اخبار و رويدادها: معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی منصوب گردید
ورود به سايت

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی منصوب گردید
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۱- ۱۵:۲۵:۲۵

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی منصوب گردید

رییس دانشگاه صنعتی شاهرود طی حکمی دکتر نصر اصفهانی را به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی منصوب کرد.

دکتر علی مرادزاده رییس دانشگاه صنعتی شاهرود طی حکمی دکتر حسین نصراصفهانی دانشیار دانشکده شیمی را با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی منصوب کرد.

در بخشی از این حکم آمده است: مطابق بند « الف» ماده «7» آیین نامه جامع مدیریت دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب جلسه 684 شورای عالی انقلاب فرهنگی و به پیشنهاد رییس دانشکده شیمی به موجب این حکم با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال به عنوان معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی منصوب می گردید تا بر اساس آیین نامه فوق نسبت به انجام وظایف محوله زیر نظر رییس دانشکده اقدام نمایید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره مندی از نظرات و تجربیات همکاران موجبات تعالی دانشکده را فراهم نموده و در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

 

12345