اخبار و رويدادها: آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی

آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی
چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱- ۰۶:۵۷:۴۶آگهی تجدید مناقصه واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهی واگذاری امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

        دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد امور طبخ و توزیع غذای دانشجویی خود را از طریق مناقصه عمومی از ابتدای آذرماه لغایت پایان تیرماه سال 1392 به پیمانکار حقوقی واجد شرایط با رعایت مقررات عمومی دولت واگذار نماید .

         لذا کلیه متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرایط آن از تاریخ درج آگهی لغایت به مدت ده روز در ساعات اداری به استثنای ایام تعطیل به دبیرخانه مرکزی دانشگاه واقع در میدان هفتم تیر یا به سایت دانشگاه مراجعه نمایند.

 

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

12345