اخبار و رويدادها: انتصابات جدید در دانشکده برق و رباتیک

انتصابات جدید در دانشکده برق و رباتیک
پنج شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۱- ۱۲:۱۷:۳۸طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی مرادزاده رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود معاون آموزشی و پ‍ژوهشی و مدیر گروه الکترونیک و مخابرات دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود تعیین گردیدند.

دکتر علی مرادزاده رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود طی حکمی دکتر امیدرضا معروضی عضو هیأت علمی دانشکده برق و رباتیک را با حفظ پست سازمانی به مدت دو سال به عنوان معاون جدید آموزشی و پ‍ژوهشی دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود منصوب کرد.  

همچنین ضمن تشکر از دکتر معروضی در مدت تصدی مسئولیت گروه الکترونیک و مخابرات این دانشکده، دکتر حسین خسروی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه الکترونیک و مخابرات دانشکده برق و رباتیک منصوب شد.

 

12345