اخبار و رویدادها: فراخوان برگزاری مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی

فراخوان برگزاری مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی
چهارشنبه ۶ تیر ۱۴۰۳- ۱۰:۲۵:۱۱دانشگاه صنعتی شاهرود در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی مورد نیاز خود را از تاريخ 1403/06/15 لغايت 1304/04/20 با رعايت مقررات عمومي دولت و آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه از طريق سامانه تداراکات الکترونیک دولت(ستاد) برگزار نمايد.

لذا از كليه شرکت­های داراي تأييد صلاحيت از وزارت كار و امور اجتماعي دعوت بعمل مي­آيد جهت دريافت اسناد مناقصه و اطلاع از شرايط آن از روز شنبه 1403/04/09 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت(ستاد) به نشاني اينترنتي www.setadiran.ir  مراجعه نمايند.

شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد: 2003003226000001

معاونت دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود                                                

                                               


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #گهی مناقصه #تهیه و تامین مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی....2
12345