اخبار و رویدادها: برگزاری هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۳- ۱۳:۳۴:۰۵

برگزاری هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود

در هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود، درخواست سابقه دوران پیمانی دو تن از اعضای هیات علمی، درخواست پایه های دوران بورس عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، درخواست پنج تن از متقاضیان پایه های تشویقی و همچنین درخواست ارتقای مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی مطرح و پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه، در هشتاد و پنجمین و هشتاد و ششمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 23 خرداد ماه 1403 درخواست سابقه دوران پیمانی دو تن از اعضای هیات علمی، درخواست پایه های دوران بورس عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک و به استناد بندهای 1 ـ4 و 13-7 پیوست شماره یک صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ 21 شهریور ماه 1401در خصوص بازنگری و اصلاح مادۀ 53 آیین نامۀ استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود مبنی بر نحوۀ اعطای پایه های تشویقی، مصوبه جلسه 647 کمیتۀ منتخب دانشگاه مورخ 19/09/1402 در مورد درخواست پنج تن از متقاضیان پایه های تشویقی، در صحن هیأت ممیزه طرح و پس از بررسی شرایط لازم اعطای پایه های فوق الذکر به تصویب هیأت ممیزه رسید.

همچنین درخواست ارتقای مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی مطرح و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل به تصویب رسید:

دکتر مهدی بانژاد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.

دکتر محمد جعفری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.

دکتر محمود نوروزی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.

دکتر مهدی قناد کهتویی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافت.

دکتر علی سررشته داری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر محسن کرامتی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

دکتر ابوالفضل پورعیدی، عضو هیات علمی دانشکده علوم ریاضی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

photo12013763388

photo12013763503photo12013763677


کلمات کلیدی: #هشتاد و پنجمین #هشتاد و ششمین #جلسه هیات ممیزه #دانشگاه صنعتی شاهرود #درخواست #سابقه #دوران پیمانی #اعضای هیات علمی #...3
12345