اخبار و رویدادها: برگزاری سخنرانی کلیدی خارجی در سی و دومین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران

برگزاری سخنرانی کلیدی خارجی در سی و دومین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۴:۵۶:۲۴Untixtled1ef28111-e5a7-4b34-8a79-ee495e57b71b74099d90-828a-4342-97d6-3dc91654008e


کلمات کلیدی: #تعاملات #سی و دومین همایش بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران #سخنرانی کلیدی خارجی...2
12345