اخبار و رویدادها: برگزاری دوره های آموزشی اکسل توسط مرکز آموزشهای آزاد

برگزاری دوره های آموزشی اکسل توسط مرکز آموزشهای آزاد
یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۶:۰۹:۳۰excel402


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #رویداد #برگزاری دوره اکسل #مرکز آموزش های آزاد...2
12345