اخبار و رویدادها: برگزاری سمینار تخصصی با عنوان «نقشه راه در صنعت امنیت سایبری» توسط مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری سمینار تخصصی با عنوان «نقشه راه در صنعت امنیت سایبری» توسط مرکز تخصصی آپای دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۳- ۱۲:۱۱:۲۳CyberSec_Roadmap_Sem_Poster_14030203


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #برگزاری رویداد تخصصی #قشه راه در صنعت امنیت سایبری...2
12345