اخبار و رویدادها: انتخاب 4 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﺤﻮر دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی وزارت علوم

انتخاب 4 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﺤﻮر دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی وزارت علوم
شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳- ۱۲:۰۵:۵۳

انتخاب 4 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪ ي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﺤﻮر دانشگاه صنعتی شاهرود از سوی وزارت علوم

طبق اعلام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، طی بررسی که در ﺳﺎل 1402 ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺸـﻮر صورت گرفت، 4 عنوان رساله و پایان نامه دانشگاه صنعتی شاهرود در زمره 77 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﺤﻮر قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، طبق اعلام دفتر ارتباط با صنعت و جامعه معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، طی بررسی که در ﺳﺎل 1402 ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ، ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻰ ﮐﺸـﻮر صورت گرفت، 4 عنوان رساله و پایان نامه این دانشگاه در زمره 77 ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ و رﺳﺎﻟﻪي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻘﺎﺿـﺎﻣﺤﻮر قرار گرفتند.

به گفته ﻣﺤﻤﺪﺳﻌﯿﺪﺳﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و رﺳﺎﻟﻪﻫﺎي ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻃﯿﻒ وﺳـﯿﻌﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎى ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ، ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، ﮐﺸﺎورزي و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣـﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﯿـﺎﻧﮕﺮ ارﺗﺒـﺎط و ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﻰ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت علوم، پیمان صالحی، معاون وزیر علوم در این خصوص اظهار کرد: پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها بخش مهمی از توان پژوهشی کشور بوده و نتایج آن‌ها نقش بسزایی در بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور خواهد داشت. بر این اساس و با توجه به ضرورت نقش‌آفرینی مؤثر دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی کشور در حل مسائل و مشکلات جامعه، لازم است حمایت و پشتیبانی مناسبی از این‌گونه پژوهش‌های تقاضامحور صورت پذیرد.

وی افزود: با توجه به روندهای حاکم، ضروری است جهت‌دهی پذیرش و تربیت دانشجویان بر اساس نیاز جامعه و صنایع صورت گرفته و به‌تدریج سهم بیشتری از این توان معطوف به نیازها و اولویت‌های کشور شده و پایان‌نامه‌ها بر اساس تقاضا تعریف و به اجرا گذاشته شوند. در این راستا پیش‌بینی انواع حمایت‌ها، تشویق‌ها و تسهیلات ضروری بوده و تحقق این امر چه در سطح دانشگاه‌ها و چه در سطح ستاد وزارتخانه نیازمند برنامه‌ریزی و تلاش جدی است.

روابط عمومی دانشگاه ضمن تبریک به جامعه دانشگاهی دانشگاه صنعتی شاهرود، اﻣﯿﺪ دارد تا ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ از اﺳﺎﺗﯿﺪ راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن، ﺑﺘﻮان در ﻫﺪﻓﻤﻨﺪي واثرﺑﺨﺸﻰ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﮋوﻫﺶ در ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ.

2

12345