اخبار و رویدادها: برگزاری هشتادو چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود

برگزاری هشتادو چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲- ۱۰:۴۳:۲۸

برگزاری هشتادو چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود

در هشتادو چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه صنعتی شاهرود، درخواست پنج تن از متقاضیان پایه های تشویقی، در صحن هیأت ممیزه طرح و پس از بررسی شرایط لازم اعطای پایه های فوق الذکر به تصویب این هیأت رسید.  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دبیرخانه هیأت ممیزه دانشگاه، در هشتادو چهارمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه در روز چهارشنبه مورخ 23 اسفند ماه 1402 درخواست پنج تن از متقاضیان پایه های تشویقی، در صحن هیأت ممیزه طرح و پس از بررسی شرایط لازم اعطای پایه های فوق الذکر به تصویب این هیأت رسید.

به استناد بندهای 1 ـ4 و 2-4 و 8-5 پیوست شماره یک صورتجلسه چهارمین نشست عادی از دوره پنجم هیأت امناء دانشگاه صنعتی شاهرود مورخ 21/06/1401 در خصوص بازنگری و اصلاح مادۀ 53 آیین نامۀ استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود مبنی بر نحوۀ اعطای پایه های تشویقی، مصوبه جلسه های 638 مورخ 01/11/1402 و 640 مورخ 20/12/1402 کمیتۀ ترفیعات دانشگاه در مورد درخواست پنج تن از متقاضیان پایه های تشویقی، در صحن هیأت ممیزه طرح و پس از بررسی شرایط لازم اعطای پایه های فوق الذکر به تصویب هیأت ممیزه رسید.

-درخواست احتساب سنوات دوران پیمانی دکتر مسلم صبوری و دکتر مینا حقیقی مطرح و پس از بررسی به تصویب رسید.

-درخواست پایه دوران بورس دکترسید حمید اسماعیلی فرج  مطرح شد که به استناد مصوبه ششمین نشست عادی از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه مورخ 11/06/97 مبنی بر اعطای پایه های دوران بورس اعضای هیات علمی متناسب با مدت بورسیه در هنگام صدور حکم رسمی آزمایشی و به تشخیص هیات ممیزه و همچنین با توجه به بررسی پایه مذکور در جلسه کمیته ترفیعات دانشگاه، به تصویب رسید.

-درخواست ارتقای مرتبه چند تن از اعضای هیات علمی مطرح و پس از بحث و بررسی به شرح ذیل به تصویب رسید:

دکتر جلیل شفائی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

دکترعلی فتاح حصاری، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافت.

photo10369593047

 

 

 

 

 


کلمات کلیدی: #هشتادو چهارمین #جلسه #هیات ممیزه #دانشگاه صنعتی شاهرود #...3
12345