اخبار و رویدادها: برگزاری کرسی ترویجی با موضوع نقد و بازسازی آموزه اثر دوگانه در اخلاق کاربردی

برگزاری کرسی ترویجی با موضوع نقد و بازسازی آموزه اثر دوگانه در اخلاق کاربردی
دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲- ۱۲:۵۸:۰۶