اخبار و رویدادها: بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی

بررسی غیبت کلاسی و امتحانی در کمیته منتخب شورای آموزشی
یکشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۲- ۱۱:۱۳:۳۸(بررسی-غیبت-کلاسی-و--امتحانی-در-کمیته-منتخب-شورای-آموزشی


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بررسی غیبت کلاسی....2
12345