اخبار و رویدادها: گزارش تصویری برگزاری افتتاحیه هجدهمین کنفرانس بین المللی «حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت»

گزارش تصویری برگزاری افتتاحیه هجدهمین کنفرانس بین المللی «حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت»
سه شنبه ۱۹ دی ۱۴۰۲- ۱۲:۲۱:۲۷



12345