اخبار و رویدادها: هجدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

هجدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت
شنبه ۹ دی ۱۴۰۲- ۰۹:۰۹:۰۷photo_2023-12-27_10-53-18photo_2023-12-27_10-53-18 (2)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #همایش #دانشکده #مهندسی #برق....
12345