اخبار و رویدادها: معرفی خدمات بنیاد خیرین به دانشجویان جدیدالورود

معرفی خدمات بنیاد خیرین به دانشجویان جدیدالورود
سه شنبه ۹ آبان ۱۴۰۲- ۱۱:۴۳:۳۸قابل توجه دانشجویان جدیدالورود

با توجه به وجود بنیاد خیرین حامی دانشگاه وامکان مساعدت های بنیاد(مواد غذایی و بسته های معیشتی) به دانشجویان نیازمند، جهت دریافت این کمک ها به محل انبار بنیاد واقع درساختمان سابق بانک ملت جنب سلف زیتون(روبروی بوستان) مراجعه نمایید.


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بنیاد حامی خیرین دانشگاه....2
12345