اخبار و رویدادها: زمان مصاحبه از داوطلبين بورسيه صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود

زمان مصاحبه از داوطلبين بورسيه صنعتی دانشگاه صنعتی شاهرود
سه شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۲- ۱۵:۰۲:۴۲