اخبار و رویدادها: آگهی تجديد مناقصات تهيه و تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذای دانشجويان برای سال تحصيلی 1403 - 1402

آگهی تجديد مناقصات تهيه و تامين مواد اوليه و طبخ و توزيع غذای دانشجويان برای سال تحصيلی 1403 - 1402
یکشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۲- ۱۰:۱۵:۵۱