اخبار و رویدادها: فراخوان جشنواره بين المللی ، نوآوری و فناوری و جوان خوارزمی

فراخوان جشنواره بين المللی ، نوآوری و فناوری و جوان خوارزمی
سه شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۲- ۱۳:۴۷:۱۴فراخوان-بين-الملليفراخوان-جوان


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #فراخوان #رویداد #جشنواره بین المللی خوارزمی..2
12345