اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه اعضاء هيات علمي دانشكده كشاورزي با هيات رئيسه محترم دانشگاه

گزارش تصویری جلسه اعضاء هيات علمي دانشكده كشاورزي با هيات رئيسه محترم دانشگاه
دوشنبه ۵ تیر ۱۴۰۲- ۱۴:۳۴:۰۲12345