اخبار و رویدادها: آگهي مناقصات شركت های خدماتی طرف قرارداد با امور اداری و معاونت دانشجويی در سال 1402

آگهي مناقصات شركت های خدماتی طرف قرارداد با امور اداری و معاونت دانشجويی در سال 1402
چهارشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۲- ۱۴:۵۵:۴۹آگهی-مناقصه-درج-در-سایت-دانشگاه


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #آگهی مناقصه...اموراداری...2
12345