اخبار و رویدادها: بازدید از نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینو تکس

بازدید از نمایشگاه بین المللی نوآوری و فناوری اینو تکس
چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲- ۱۱:۵۰:۵۶photo_2023-05-03_10-53-10 (2)


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #بازدید از نمایشگاه #نوآوری و فناوری اینوتکس..2
12345