اخبار و رویدادها: گزارش تصویری جلسه شورای راهبردی با شرکت ملی نفت ایران

گزارش تصویری جلسه شورای راهبردی با شرکت ملی نفت ایران
پنج شنبه ۲۷ بهمن ۱۴۰۱- ۱۱:۳۶:۲۱جلسه شورای راهبردی طرح کاربرد ژئومکانیک در اکتشافات منابع هیدروکربنی و فناوری های نوین حفاری و مهندسی نفت در چاه های اکتشافی

12345