اخبار و رویدادها: اطلاعيه پذيرش بدون آزموندر مقطع کارشناسی ارشد برای نيمسال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 (استعداددرخشان)

اطلاعيه پذيرش بدون آزموندر مقطع کارشناسی ارشد برای نيمسال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 (استعداددرخشان)
چهارشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۱- ۱۳:۴۶:۱۱

اطلاعيه پذيرش بدون آزموندر مقطع کارشناسی ارشد  برای نيمسال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 (استعداددرخشان)

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز)سهميه استعدادهای درخشان( درمقطع كارشناسي ارشد برای نيمسال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 در دانشگاه صنعتي شاهرود

بدينوسيله به اطلاع مي رساند دانشگاه صنعتي شاهرود در نظر دارد براساس شيوه نامه اجرايي خود برای پذيرش بدون آزمون
دانشجويان ممتا ز در مقطع كار شنا سي ار ش د و در ر شته های موجود در لي ست پيو ست برای سال تح صيلي 1403 - 1402
اقدام به پذيرش دانشجو نمايد

 

لطفا برای کسب اطلاعات  و ادامه به لینک زیر مراجعه فرمایید .

 

اطلاعيه پذيرش بدون آزمون دانشجويان ممتاز)سهميه استعدادهای درخشان( درمقطع كارشناسي ارشد برای نيمسال اول سال تحصيلي 1403 - 1402 در دانشگاه صنعتي شاهرود

12345