اخبار و رویدادها: جلسه مشترک با حضور معاون برنامه ريزي و سرپرست دفتر تحقيقات شركت برق منطقه ای سمنان

جلسه مشترک با حضور معاون برنامه ريزي و سرپرست دفتر تحقيقات شركت برق منطقه ای سمنان
سه شنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱- ۱۳:۰۰:۰۲

جلسه مشترک با حضور معاون  برنامه ريزي و سرپرست دفتر تحقيقات شركت برق منطقه ای سمنان

جلسه مشترک با حضور معاون برنامه ريزي و سرپرست دفتر تحقيقات شركت برق منطقه ای سمنان

جلسه مشترک با حضور معاون برنامه ريزي و سرپرست دفتر تحقيقات شركت برق منطقه ای سمنان در تاریخ در محل سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید.


کلمات کلیدی: #برق منطقه ای سمنان
12345