اخبار و رویدادها: دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشکده در نیمسال دوم 1400-1401

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشکده در نیمسال دوم 1400-1401
چهارشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۱- ۱۳:۴۰:۴۱

دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشکده در نیمسال دوم 1400-1401

دانشجویان برتر آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده در نیمسال دوم 1400-1401 مشخص شدند.

بدینوسیله از دانشجویان برتر آموزشی مقطع کارشناسی دانشکده در نیمسال دوم 1400-1401 تقدیر به عمل می آید.

این رده بندی که براساس معدل دانشجویان در ترم قبلی می باشد، دانشجویان برتر هر ورودی را بصورت زیر مشخص می کند:

12345