اخبار و رویدادها: بازدید دانشجویان از شرکت فولاد شاهرود تحت نظارت دکتر محمد ضامن

بازدید دانشجویان از شرکت فولاد شاهرود تحت نظارت دکتر محمد ضامن
شنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۱- ۱۲:۴۵:۲۲

بازدید دانشجویان از شرکت فولاد شاهرود تحت نظارت دکتر محمد ضامن

دانشجویان دروس مهندسی فرایند، تبدیل و ذخیره سازی انرژی و کاربرد انرژی خورشیدی از شرکت فولاد شاهرود بازدید کردند.

دانشجویان دکتر محمد ضامن در دروس مهندسی فرایند، تبدیل و ذخیره سازی انرژی و کاربرد انرژی خورشیدی از شرکت فولاد شاهرود بازدید کردند.

12345