اخبار و رویدادها: اطلاعیه دانشجویی(24):برنامه دانشجویی و فوق برنامه سالن ورزشی حجاب

اطلاعیه دانشجویی(24):برنامه دانشجویی و فوق برنامه سالن ورزشی حجاب
دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱- ۱۰:۱۴:۰۲24


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهروداطلاعیه دانشجویی #برنامه ورزشی سالن حجاب...2
12345