اخبار و رویدادها: قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر شركت كننده در جشنواره ملي ايثار 1401

قابل توجه دانشجويان شاهد و ايثارگر شركت كننده در جشنواره ملي ايثار 1401
شنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۱- ۰۹:۲۹:۰۸جهت معرفی دانشجويان برتر شاهد و ايثارگر در  « هفتمين جشنواره آموزشی تحصيلی جايزه ملی ايثار » دانشجويان پژوهشگر اين ستاد در صورت داشتن طرحهای علمی ، پژوهشی ، مدارك چاپ مقالات (داخلی يا بين المللی ) ، اختراع و ابتكارات ، تاليفات و جشنواره ها، فعاليتهای برجسته فرهنگی، ورزشی و امثالهم حداكثر تا پايان وقت اداری 1401/09/10 به دفتر ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر واقع در ساختمان كتابخانه پرديس مركزی ـ طبقه دوم ـ روبروی سالن مطالعه خواهران مراجعه نمايند. 

پیوست شماره 1 ـ فرآیند اجرایی هفتمین جشنواره ملی ایثار 1401

دستورالعمل اجرایی هفتمین جشنواره آموزشی ، تحصیلی ملی ایثار

تقاضانامه دانشجویان شرکت کننده در هفتمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار

12345