اخبار و رویدادها: اولين جشنواره علوم توانبخشي و فن آوري هاي نوين به دانشگاهها

اولين جشنواره علوم توانبخشي و فن آوري هاي نوين به دانشگاهها
سه شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۱- ۱۵:۰۹:۴۳

 اولين جشنواره علوم توانبخشي و فن آوري هاي نوين به دانشگاهها

اولين جشنواره علوم توانبخشي و فن آوري هاي نوين به دانشگاهها

اطلاع رساني اولين جشنواره علوم توانبخشي و فن آوري هاي نوين به دانشگاهها

12345