اخبار و رویدادها: اطلاعيه معاونت آموزشي درخصوص دانشجويان كارشناسي دانشگاه صنعتي شاهرود ميهمان در ساير دانشگاهها

اطلاعيه معاونت آموزشي درخصوص دانشجويان كارشناسي دانشگاه صنعتي شاهرود ميهمان در ساير دانشگاهها
دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱- ۱۰:۲۶:۳۰12345