اخبار و رويدادها: اطلاعیه دانشجویی(73):تخصیص خوابگاه (یادآوری)

اطلاعیه دانشجویی(73):تخصیص خوابگاه (یادآوری)
شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۱- ۱۱:۳۷:۲۹73-14010524-Khabgah


کلمات کلیدی: #دانشگاه صنعتی شاهرود #تخصیص خوابگاه....2
12345