اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۱- ۱۱:۱۳:۳۵

دفاع از رساله دانشجوی دكتری رشته زراعت دانشگاه صنعتی شاهرود

صفيه عرب دانشجوی دكتری گرايش فيزيولوژی گياهان زراعی رشته زراعت، از رساله دکتری خود با کسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، صفيه عرب دانشجوی دكتری گرايش فيزيولوژی گياهان زراعی رشته زراعت، روز چهارشنبه 8 تیر ماه جاری از رساله دکتری خود با عنوان  "تأثير فرسودگي بذر، محلول پاشی و پيش تيمار بذر با اسيد الاژيك و عصاره جلبك دريايی Ascophyllum noducum بر صفات زراعی و فيزولوژيك سويا" در محل آمفی تئاتر پرديس مهندسی كشاورزی دفاع نمود.

این رساله با راهنمایی دكتر مهدی برادران فيروزآبادی، مشاوره دكتر احمد غلامی و دكتر مصطفی حيدری، داوران داخلی دكتر حميدرضا اصغری و دكتر حسن مكاريان، داور مدعو از دانشگاه ساری دكتر همت الله پيردشتی و دكتر بداقی به عنوان نماينده تحصيلات تكميلی با درجه بسيار عالی به پایان رسید.

در اين رساله به بررسی پيش تيمار بذور نرمال و فرسوده سويا با استفاده از اسيد الاژيك و عصاره جلبك پرداخته شد. همچنين اين دوماده به صورت محلول پاشی برگی در مرحله آغاز گلدهی مورد بررسی قرار گرفتند. اين كار در دو بخش آزمايشگاه و مزرعه صورت گرفت که بخش آزمايشكاه يك مرتبه و قبل از شروع كارهای مزرعه و بخش مزرعه در طی دو سال زراعی ۹۸ و ۹۹ انجام گردید.

در نهايت طبق این پژوهش، كاربرد عصاره جلبك به صورت پيش تيمار در بذور نرمال و فرسوده سويا موجب افرايش درصد جوانه زنی شده و كاربرد اين ماده به صورت محلول ماشی برگی جهت كاهش اثرات تنش قابل توصيه است.

4 مقاله علمی پژوهشی، یک عدد مقاله q2 و دو عدد مقاله خارجی كه در دست است، از جمله دستاوردهای این پژوهش می باشد.

800

12345